ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Πληθώρα εργασιών από το 1958 έως σήμερα επιβεβαιώνει ότι υπάρχει μεγάλου βαθμού συσχέτιση μεταξύ καπνίσματος τσιγάρων και καρδιοαγγειακών παθήσεων. Οι θάνατοι από το καρδιαγγειακό σύστημα είναι τριπλάσιοι από τους θανάτους του πνεύμονα και οι θάνατοι από άλλες αιτίες είναι το ήμισυ στατιστικώς των θανάτων της καρδιάς. Είναι επιστημονικώς παραδεκτό ότι το κάπνισμα τσιγάρων αποτελεί τη σημαντικότερη προδιαθεσική αιτία πρόωρων θανάτων τουλάχιστον για τα οικονομικώς προηγμένα κράτη. (Μπιλάλης, 1997).
Το κάπνισμα τσιγάρων είναι η κύρια αιτία αθηροσκληρυντικών νόσων και θεωρείται ένας από τους τρεις παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία καρδιοπάθεια μαζί με την αρτηριακή υπέρταση και τις διαταραχές της χοληστερόλης. Το κάπνισμα λοιπόν, με την υπέρταση, τον σακχαρώδη διαβήτη και την υπερχοληστεριναιμία αποτελούν τους κυριότερους προδιαθεσικούς παράγοντες για την ανάπτυξη του εμφράγματος του μυοκαρδίου και των λοιπών καρδιαγγειακών παθήσεων. (Μπιλάλης, 1997).
Ως προς το ερώτημα, αν η μείωση των τσιγάρων σε πίσσα και νικοτίνη μπορεί να ελαττώσει τις καρδιαγγειακές παθήσεις, το συνέδριο στην Αγγλία τον Νοέμβριο του 1984 αποφάσισε ότι η ποιότητα των τσιγάρων παίζει κάποιο ρόλο, όχι όμως τόσο σημαντικό, ως προς τη μείωση πίσσας και νικοτίνης, διότι οι καπνιστές στις μειώσεις των ουσιών αυτών και κυρίως της νικοτίνης αντιδρούν με αντιστάθμισμα το κάπνισμα περισσοτέρων τσιγάρων, λόγω της εξάρτησης από τη νικοτίνη, που τους υποχρεώνει να διατηρούν τη στάθμη της νικοτίνης σταθερή στο αίμα. (Μπιλάλης, 1997).
Επομένως, το πόρισμα του συνεδρίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σημασία έχει, εάν καπνίζουν οι άνθρωποι και πόσο καπνίζουν. Το είδος των τσιγάρων που καπνίζουν είναι κατά πολύ μικρότερης σημασίας και δεν αξίζει μεγάλης εμφάσης.(Μπιλάλης, 1997)
Ο κίνδυνος ανάπτυξης της στεφανιαίας νόσου και του εμφράγματος του μυοκαρδίου αυξάνει με την αύξηση της κατανάλωσης καπνού, η ποιότητα αυτού και τα χρόνια καπνίσματος, ανεξάρτητα από τους άλλους γνωστούς προδιαθεσικούς παράγοντες. Η στεφανιαία νόσος εκδηλώνεται με τη μορφή της στηθάγχης, του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου ή του αιφνίδιου θανάτου.

(Μπιλάλης, 1997).

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΑΓΓΕΙΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ